Provozní řád DS Pramínek

Pramínek – centrum pro rodinu, z.s.

Dukelská 470, Lázně Bohdaneč 533 41

IČO: 05508266

Kontakt: Ing. Hana Vojáčková, vojackova.hana@email.cz, +420 775 35 65 35

Kapacita: od 1. 9. 2022 navýšení kapacity na celkový počet 24

Otevírací doba: pondělí až pátek 7:00 – 16:00 hod

Den zahájení činnosti: 1. 9. 2017

Forma úhrady: částečná, kritéria pro stanovení ceny jsou uvedena v příloze smlouvy: Příspěvky za docházku nebo na https://www.rcpraminek.cz/detska-skupina/prispevky/

Podmínky poskytování služby péče o dítě:

 

Povinnosti a práva poskytovatele služby péče o dítě (dále jen „poskytovatel“)


Poskytovatel má
povinnost:

 • zajistit podmínky k ochraně zdraví a bezpečnosti dětí,

 • vykonávat svou činnost dle cíle svého zřízení – poskytovat dětem řádnou výchovu a péči,

 • poskytovat důležité informace o prospívání dítěte příjemcům,

 • v případě úrazu dítěte v prostředí dětské skupiny, zajistit dítěti potřebnou zdravotnickou péči a okamžitě podat zprávu příjemcům služby,

 • zajistit potřebné pojištění odpovědnosti za újmu.

   

Poskytovatel má právo:

 • daný den odmítnout přijetí dítěte, jevícího příznaky nemoci (tj. především silný kašel, hnisavá rýma či zvýšená teplota dítěte), příp. si vyžádat od příjemců služby péče o dítě posouzení zdravotního stavu dítěte lékařem,

 • vyžádat si od příjemce zprávu ošetřujícího lékaře dítěte potvrzující zdravotní stav dítěte po nemoci,

 • změnit způsob docházky ze stálé na náhodnou z důvodů dlouhodobé neodůvodněné absence.

   

Práva a povinnosti příjemce služby péče o dítě (dále jen „příjemce“)

Příjemce má právo:

 • na včasné a úplné informace o svém dítěti, konzultační a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se výchovy a péče o dítě,

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

 • sledovat či zapojit se do her a činností zejména v adaptační době dítěte, a to maximálně po dobu jednoho dopoledne

 • požadovat ze strany poskytovatele vystavení Potvrzení o umístění dítěte v dětské skupině za účelem uplatnění zákonných daňových úlev.

   

Příjemce má povinnost:

 • nepřivádět do dětské skupiny dítě, které není zcela zdravé,

 • oznámit ihned, jestliže se v rodině nebo okolí vyskytne přenosná nemoc,

 • informovat o výsledcích vyšetření v poradenských či zdravotnických zařízeních,

 • zajistit, aby čisté, upravené a vhodně oblečené dítě docházelo do provozovny dětské skupiny do zahájení výchovně vzdělávacího procesu, tj. do 8:30,

 • hlásit nepřítomnost dítěte nejpozději do 12:00 předešlého dne,

 • vyzvednutí dítěte je možné po obědě od 11:30 hodin, poté až od 14:30 po odpoledním odpočinku,

 • vyzvednout si dítě do 16:00, příjemce podpisem smlouvy souhlasí, že v případě nevyzvednutí svého dítěte v souladu s provozní dobou uvedenou v bodě 2.3 článku 2 smlouvy bude dle zákonného postupu kontaktováno operační sociální středisko Policií ČR.

 • respektovat náplň dne, která je určena chůvou a řídí se dle Plánu výchovy a péče centra a aktuálním počasím,

 • zúčastnit se na vyzvání vedoucí dětské skupiny projednání závažných otázek, týkajících se výchovy a péče o dítě,

 • hradit stanovenou výši nákladů za péči a za stravné v daném termínu,

 • zákaz svévolného vstupu do prostoru herny,

 • dbát pravidel k zajištění bezpečnosti a ochrany svého zdraví, jakož i zdraví svého dítěte, příp. ostatních dětí při pobytu v provozovně dětské skupiny (vč. přilehlé zahrady), které jsou zveřejněny v prostorách dětské skupiny,

 • zákaz nošení vlastních potravin, pokud dítě nemá lékařsky diagnostikovanou alergii na vybrané potraviny a nemůže se stravovat z připravované stravy Dětskou skupinou,

 • zákaz nošení vlastních hraček,

 • bezodkladně informovat poskytovatele v souladu s § 11 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině o následujících skutečnostech:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a adresu místa pobytu dítěte,

 2. jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů (příjemců) a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů (příjemce), liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče (příjemce) může pro dítě docházet,

 2. údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,

 3. telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče (příjemce) a na osobu uvedenou v písmeni c),

 4. údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; rodič je povinen informovat poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, například alergie, diety, případné léky, které dítě užívá. Za neohlášené skutečnosti nenese poskytovatel odpovědnost, s čímž je příjemce obeznámen podpisem smlouvy,

 5. údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Údaje uvedené v bodě písm. a) až e) a jejich změny je povinen příjemce sdělit poskytovateli v písemném prohlášení.

Údaje uvedené v bodě písm. f) a g) a jejich změny je povinen příjemce doložit poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

 • Bezodkladně hlásit změny ve výše uvedených údajích.

   

Odpovědnost poskytovatele za svěřené dítě

 • Odpovědnost poskytovatele se v tomto směru řídí obecně závaznými a účinnými právními předpisy – poskytovatel odpovídá za dítě, které mu bylo příjemcem svěřeno, a to od okamžiku, kdy příjemce předá dítě odbornému pracovníkovi dětské skupiny, až do okamžiku předání dítěte zpět příjemci nebo osobě písemně zmocněné příjemcem.

   

Souhlas příjemce

 • Příjemce tímto vyjadřuje souhlas dle dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení EU č. 2016/679, se zachycováním a rozšiřováním podoby své i svého dítěte, a to za účelem informování rodičů, sponzorů a veřejnosti o činnosti předmětné dětské skupiny. Poskytovatel se zaručuje, že nezveřejní podoby znevažující důstojnost dětí ani příjemců.

 • Příjemce souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů týkajících se dítěte a rodičů pro vnitřní potřeby poskytovatele v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení EU č. 2016/679. Poskytovatel se přitom zavazuje neposkytovat tato data třetí osobě.

 • Příjemce vyjadřuje souhlas se skutečností, že v rámci dětské skupiny mohou působit přechodně osoby prohlubující své vzdělání v rámci praxe a účastní se tak formy zaškolování personálu, a to za účelem vzdělávání v oboru zaměřeném na péči o dítě.

 • V případě, že poskytovatel čerpá finanční dotaci z Evropského sociálního fondu nebo jiného dotačního programu na provoz nebo aktivity přímo související s dětskou skupinou, příjemce souhlasí s vyplňováním projektových formulářů (monitorovací list apod.). Tyto informace je povinen poskytovatel jako příjemce dotace shromažďovat a zpracovávat výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Údaje z těchto formulářů mohou být kontrolovány pracovníky implementační struktury nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.

   

Podmínka pro přijetí dítěte

 • Poskytovatelem jsou přijímány děti od jednoho roku, které mají zvládnuté hygienické návyky. Jednorázové pleny lze použít ve výjimečných případech (např. při spánku dítěte, při plánovaném delším pobytu venku v zimních měsících).

   

Informační systém a další potřebná dokumentace poskytovatele

Poskytovatel má vypracovaný informační systém, který zaručuje rychlý přenos potřebných informací (osobně, telefonicky, web, mail, nástěnky, informační letáky atp.).

S další potřebnou dokumentací upravující činnost dětské skupiny jsou příjemci seznamováni prostřednictvím zveřejnění, a to v prostorách provozovny.

 

Platnost od 1. 9. 2020