Plán výchovy a péče

V dětské skupině Pramínek, budeme vždy s každým dítětem pracovat s ohledem na jeho individuální potřeby a dovednosti. Každé dítě je originál, a s každým dítětem se bude jednat citlivě s ohledem na jeho věkové zvláštnosti. Aktivity v dětské skupině budou přiměřené věku a schopnostem dětí.

Pečující osoby jdou dětem příkladem, chovají se k dětem citlivě, trpělivě, důsledně a spravedlivě. Na děti se nepoužívají žádné psychické ani fyzické tresty, případně psychické ponižování dítěte, a to jak ze strany pečujících osob, tak druhých dětí, je nepřípustné. V dětské skupině máme nastaveny mantinely, hranice a řád pro veškeré naše činnosti.

Děti vedeme k:

 • Správným hygienickým návykům, sebeobsluze a samostatnosti;
 • etické výchově (jsou vedeny k dílčím sociálním dovednostem – např. pozdravení, poděkování, také k utváření vztahu a respektu ke kamarádům a ostatním lidem);
 • rozvoji rozumových schopností (myšlení, fantazie, tvořivosti, představivosti, logiky, zrakového a sluchového vnímání atd.);
 • rozvoji komunikačních schopností;
 • pohybovým aktivitám;
 • estetické výchově (různé výtvarné činnosti s různým materiálem a technikami);
 • zpěv dětských písniček (vyjádření hudby pohybem, tancem, používáním různých hudebních nástrojů);
 • čtení pohádek a výuka různých básniček;
 • rozvoji jemné a hrubé motoriky.

 

1. Integrovaný blok (září) „VÍTÁME NOVÉ KAMARÁDY V PRAMÍNKU

Podtémata: Kamarádi se seznamují s dětskou skupinou

 • pravidla Pramínku
 • Poznáváme se navzájem
 • Všude dobře, doma nejlíp

Cíl:

Děti se seznamují s prostředím výchovného zařízení a jeho okolí. Formou her se seznamují s pečovatelkami, novými kamarády a zároveň mají možnost představit i sebe, své záliby, dovednosti a v neposlední řadě i svou rodinu.

Očekávané výstupy:

 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů a uvědomovat si svou zaměstnanost
 • Navazovat kontakty s dospělým a dalšími dětmi
 • Ovládat řeč a samostatně vyjadřovat své myšlenky
 • Ve skupině se dokázat prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvat a spolupracovat
 • V běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky a pravidla společenského styku
 • Napodobovat modely prosociálního chování a mezilidských vztahů
 • Přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobit se jim
 • Uvědomovat si svou osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům.

2. Integrovaný blok (říjen) „BAREVNÉ PROMĚNY PODZIMU“

Podtémata: Ovoce a zeleninu máme rádi

 • Podzimní sklizeň
 • Barvy a proměny podzimu
 • Podzimní počasí
 • Tvoření z přírodních materiálů

Cíl:

Seznámit děti se střídáním ročních období, změnami v přírodě, charakterem čtyř přírodních živlů, dále plody jednotlivých stromů a rostlin, které jsou využitelné pro člověka, tak i zvířata. V tomto bloku bude také zakomponován týden barev, kdy každý den bude jinak barevný.

Očekávané výstupy:

 • Rozlišovat základní škálu barev
 • Naučit se zpaměti krátké texty/říkanky/básničky/
 • Rozvoj estetických dovedností
 • Vnímat, že změny v přírodě mají svůj řád, jsou rozmanité a pozoruhodné
 • Vyjadřovat se a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
 • Rozšiřovat svou slovní zásobu a aktivně ji používat k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Své činnosti a hry se učit plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • Soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí a experimentovat
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech.

 

3. Integrovaný blok (listopad) „VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH“

Podtémata: Naše tělo

 • Čistota půl zdraví (zdraví x nemoc)
 • Zdravé a nezdravé potraviny
 • Poznáváme svět všemi smysly
 • Svatý Martin přijíždí

Cíl:

Děti se seznamují s pojmy zdraví a nemoc, budou se učit, jak pečovat o své zdraví, jak se pozná nemoc a jak pečovat o nemocného. Dále budou děti rozeznávat zdravé a nezdravé potraviny pro naše tělo a potraviny, které nám pomáhají k tomu, abychom nebyli nemocní. Povíme si o všech smyslových čidlech, které máme. Budeme je poznávat sami na sobě a rozvíjet je.

Očekávané výstupy:

 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • Mít povědomí o významu péče o čistotu těla a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Dítě dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (encyklopedie, knížky)
 • Uvědomovat si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Zvládání sebeobsluhy a uplatňování hygienických a preventivních návyků.

 

4. Integrovaný blok (prosinec) „VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ“

Podtémata: Adventní čas

 • Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší
 • Vánoční čas u nás doma
 • Štědrý den
 • Ježíšek

Cíl:

Děti se dozví, co je advent, jaké tradice s ním souvisí a děti se navzájem seznámí s tím, jak se Vánoce slaví u nich doma. Bude probíhat práce na výrobcích související s vánoční tématikou, včetně vánočních tradic a zvyků. Děti si vánočně vyzdobí prostory zařízení, navštíví les s krmivem pro zvířátka, absolvují mikulášskou nadílku a připraví si vánoční besídku pro rodiče, prarodiče, sourozence atd.

Očekávané výstupy:

 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 • Dokázat se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (dramatickými, výtvarnými, hudebními, řečovými)
 • Vážit si tradic a kulturního dědictví
 • Učit se spontánně, ale i vědomě soustředit se na činnost, dokončit zadanou práci, umět postupovat podle instrukcí a pokynů.

 

5. Integrovaný blok (leden) „PANÍ ZIMA KRALUJE“

Podtémata: My tři králové jdeme k vám

 • Zimní obydlí zvířátek
 • Zimní olympiáda v Pramínku
 • Lední medvědi mají zimu rádi a hrají si jako kamarádi

Cíl:

Děti se seznámí s některými volně žijícími zvířaty, jejich způsobu života a stavbě těla. Jak jim děti mohou samostatně v zimě pomáhat. Poznávat hodnotu přátelství na základě příběhu ze zvířecí říše. Děti se seznámí se změnami v přírodě, které sebou zima přináší, pracují s negativy i pozitivy zimního počasí, využití extrémních teplot i sněhových srážek k experimentování, práce s tématy, jaká je zima jinde na Zemi, jak tam lidé a zvířata žijí a co dělají, aby krutou zimu přežili. Dále se pracuje v rámci tohoto bloku s tématem volný čas v zimě, venku a doma, jak se liší trávení volného času v zimě od aktivit na jaře, v létě, na podzim.

Očekávané výstupy:

 • Zorganizovat hru
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • Řešit problémy, úkoly, situace, myslet kreativně
 • Získat elementární poznatky o rozmanitostech a proměnách přírody
 • Vyjadřovat se a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
 • Rozšiřovat svou slovní zásobu a aktivně ji používat k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Své činnosti a hry se učit plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • Soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislosti, experimentovat.

 

6. Integrovaný blok (únor) „POZEMNÍ A VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ“

Podtémata: Vesmírná tajemství

 • Od pólu k pólu
 • Jak jde čas na naši planetě
 • Masopustní hodování

Cíl:

Seznámit děti s pojmem vesmír, sluneční soustavou, utvářet představu o tom, jaká je naše planeta, jak vypadá, kdo na ni žije, jaké jsou na ní podmínky k životu, jak je důležité chránit životní prostředí. Děti budou pracovat s pojmy, které se budou týkat jejich vlastního domova, města a země, ve které žijí.

Očekávané výstupy:

 • Přistupovat k druhým lidem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce, úsilí respektovat jejich kulturní odlišnosti a zvyklosti
 • Získanou zkušenost uplatňovat v praktických situacích a v dalším učení
 • Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívat empirických postupů
 • Dítě dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává
 • Rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu i funkci
 • Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem
 • Rozvoj grafomotoriky.

 

7. Integrovaný blok (březen) „JARO SE PROBOUZÍ“

Podtémata: Pramínek čte dětem

 • Jarní přírodní jevy
 • Jarní úklid
 • Ten dělá to a ten zas tohle

Cíl:

Práce s tématy, kdy začíná jaro, změna počasí, jak reagují rostliny, zvířata i lidé. Kdy se začíná pracovat na zahrádce, kdy se sází jednotlivé rostliny, jak se o ně starat. Povídání o ekologii. Jak máme chránit přírodu kolem nás. Vést děti k upevňování kladného vztahu k živé i neživé přírodě.

Očekávané výstupy:

 • Formulovat obrázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • Rozlišování a pojmenování jarních rostlin
 • Rozvoj komunikace a dodržování pravidel diskuze na téma jaro, změny na jaře
 • Rozvoj schopnosti rytmického cítění a dodržování rytmu
 • Vést rozhovor, naslouchat druhému, odpovídat, ptát se
 • Naučit se zpaměti krátké texty, říkanky, básničky
 • Vědomě využívat všech smyslů.

 

8. Integrovaný blok (duben) „ OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST“

Podtémata: Bezpečnost na silnicích

 • Hody, hody doprovody….
 • Záchranný systém
 • Šel zahradník do zahrady
 • Přílet čarodějnic a čarodějů

Cíl:

Děti se seznámí s pravidly bezpečného chování na ulici a silničního provozu, naučí se využívat bezpečnostní pomůcky k ochraně zdraví (prevence). Seznámí se s prací policistů, záchranářů i hasičů. Představení jednotlivých druhů povolání, jejich specifik a významu ve společnosti, děti seznamují ostatní s tím, co dělají rodiče, vyzkouší si v rámci modelových situací práci svých rodičů, práce s představou, co se dětem líbí za profese a čím by chtěli být. Návštěva jednoho z pracovišť integrovaného záchranného systému, či přednáška pracovníka o profesi přímo v zařízení. Děti prezentují, jak vypadá zahrada u nich doma nebo babičky, co na ni pěstují, co se jim na jejich zahradě nejvíce líbí.

Příprava na velikonoční svátky, seznámení s jejich významem, zvyky, tradicemi. Vyprávění příběhů, které se váží na 30.dubna.

Očekávané výstupy:

 • Posilovat prosociální chování
 • Formulovat otázky, odpovídat, slovní výkony
 • Spolupráce s ostatními dětmi
 • Pochopit a přijmout základní pravidla bezpečnosti silničního provozu
 • Pochopit, že každý má ve společnosti svoji roli
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných, hudebních a pohybových dovedností a technik
 • Rozlišovat některé obrazné symboly (dopravní značky)
 • Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře).

 

9. Integrovaný blok (květen) „LETEM SVĚTEM“

Podtémata: Všechny děti světa

 • Moje maminka
 • Tradice, zvyky, svátky u nás v ČR
 • Zvířátka a jejich mláďátka na dvorku a v lese

Cíl:                           

Seznámení dětí s kontinenty, povídání o lidech žijící na jednotlivých kontinentech-jejich kultura, zvyky, tradice. Práce s mapami, atlasem, seznámení s pevninou, vodstvem, obyvateli a kulturou jiných zemí, prezentace toho, která místa jsem navštívil, seznámení se zemí, kde žijí já – města, řeky, hory, památky, významné osobnosti.

Očekávané výstupy:

 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je
 • Vyvinout úsilí, soustředit se na činnost a jejich dokončení
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný
 • Osvojit si svoje elementární poznatky o okolním prostředí a zemi, v které žiji
 • Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat povídání, četbu, hudbu, film, obrázky.

10. Integrovaný blok (červen) „TĚŠÍME SE NA LÉTO“

Podtémata: Letní sporty

 • Letní speciality do naší pusinky
 • Co budu dělat o prázdninách
 • Travička zelená aneb co roste na louce a zahrádce

Cíl:

Seznámit děti s počasím, přírodními změnami během tohoto ročního období, ovocem, zeleninou a kuchařskými výrobky z nich, dále se zájmy, koníčky, aktivitami a činnostmi, které se k létu vážou. Připravit děti na to, jak se o sebe postarat v přírodě, na co si dát pozor při pohybu v lese, stanování, koupání, sbírání plodů, setkání se zvířetem ve volné přírodě. Práce s tématem má rodina, výlety a dovolená.

Očekávané výstupy:

 • Prožívat radost se zvládnutého a poznaného
 • Spolupráce s vrstevníky ve skupině
 • Domluvit se slovy, gesty, improvizovat
 • Řešit problémy, úkoly, situace.

 

11. – 12. Integrovaná blok (červenec a srpen) „ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE A INDIÁNSKÉ LÉTO“

Podtémata: Zvířata v ZOO

 • Náš dvoreček
 • Les, louka, rybník
 • Staráme se o zvířátko
 • Moje indiánské léto

Cíl:

Seznámit děti se zvířaty žijící v zoo. Jak a kde tato zvířata žijí, co potřebují k životu, jaký z nich máme užitek, jak se o ně máme starat. Vyprávění o indiánech, kde žili, jak bydleli, jak se strojili. Některé aktivity zábavnou formou vyzkoušet i v prostředí skupiny.

Očekávané výstupy:

 • Vyzdvihnout pozitivní tradice a zvyky, které mezi sebou indiáni udržovali
 • Budovat pozitivní vztah k přírodě a zvířatům
 • Podílet se na organizaci hry